Poziv za javnu raspravu o Predlogu Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine

Ministarstvo zdravlja u postupku pripreme Predloga programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa za unapređenje kontoole raka od 16. septembra do 07. oktobra 2019. godine.

Navedeni Nacrt dokumenta se pripremao u saradnji sa relevantim stručnjacima iz ove oblasti.

Ministarstvo zdravlja poziva sve zainteresovane građane i stručnu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostave elektronskim putem na adresu: kontrolaraka@zdravlje.gov.rs ili pismenim putem Ministarstvu zdravlja, Nemanjina 22 – 26, Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu Programa za unapređenje kontrole raka u Republici Srbiji za period 2020. – 2022. godine”.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zdravlja će analizirati sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stanici i na portalu e – uprave.

Program javne rasprave

Akcioni plan za unapređenje kontrole raka

Program za unapređenje kontrole raka