Права пацијенткиња

ПРАВА ПАЦИЈЕНТКИЊА/ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАГНОЗОМ РАКА ДОЈКЕ НА УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПОКРИВЕНЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Путни трошкови

Сви путни трошкови пацијенткиња везани за процес лечења од рака дојке (осигурани кроз путни налог од стране изабраног лекара) надокнађују се од стране Републичког фонда здравственог осигурања. Трошкови се доказују кроз путне карте и извештај лекара након одласка на процедуре лечења или прегледе ван места боравка (преко 50км за прегледе друге процедуре).

Путни трошкови за одласке на хемиотерапије надокнађују се и за краће релације, али је за то потребно мишљење, тј. одобрење комисије надлежне филијале РФЗО.

Радио терапија се за пацијенткиње Здравственог центра Ужице спроводи у Клиничком центру Крагујевац.

Упут пацијенткињи издаје онколог, по препоруци хирурга. На основу упута онколога, изабрани лекар даје упут и путни налог који се оверавају од комисије у филијали РФЗО у Ужицу.

Са упутом се одлази на конзилијум у КЦ Крагујевац, који удређује број зрачних терапија.

Приликом сваког прегледа, потребно је оверити путни налог од установе у којој сте.

Током зрачне терапије смештај пацијенткиње може бити организован на више начина:

  1. Пацијент/пацијенткиња може да буде смештена у болници током зрачења. У том случају мора сачекати да буде слободних места. Тада наплаћује само путне трошкове доласка и одласка у Крагујевац;
  2. Може путовати сваки дан на терапије – наплаћује се трошкове за сваки дан;
  3. Може пронаћи смештај у Крагујевцу – наплаћује трошкове као да сваки дан терапије путује.

По завршетку терапија, уз отпусну листу, пацијенкиња добија списак датума за које му се могу рефундирати путни трошкови. Отпусну листу и списак оверених датума, пацијенткиња носи у РФЗО у Ужицу због рефундирања трошкова.

Ортопедска помагала
(на основу Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања)

Право на ортопедски грудњак и спољну протезу

Уколико сте подвргнути хируршком захвату мастектомије (хируршко одстрањивање једне или обе дојке), имате право на бесплатну спољну ортопедску протезу, као и ортопедски грудњак, по један комад годишње.

На основу отпусне листе, ваш изабрани лекар вам издаје ОПП образац (шифра за протезу: 023; шифра за грудњак: 210), са којим одлазите у продавницу ортопедских помагала која има уговор са РФЗО.

Напомена: потребан је посебан упут за протезу, а посебан за грудњак.

Право на перику

Уколико сте као последицу хемиотерапије имале губитак косе (или се он управо дешава), имате право на перику коју потпуно или делимично покрива РФЗО, зависно који модел одаберете.

На основу отпусне листе, ваш изабрани лекар вам издаје ОПП образац где уноси шифра за перику: 221. Овај образац покрива трошкове до 5.725 динара, док разлику доплаћујете. Са овим обрасцем можете набавити перику у некој од продавница са којом РФЗО има уговор.